WCVA, CF & Welsh Government Logos

 LEARNING. SUPPORT. ADVICE 

The Communities First Support Service supports the learning of the Communities First workforce via training, bespoke consultancy, action learning and online and blended learning. The Support Service is delivered by Wales Council for Voluntary Action (WCVA) under contract to Welsh Government

DYSGU. CEFNOGAETH. CYNGOR

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf yn cefnogi dysgu’r gweithlu Cymunedau yn Gyntaf trwy hyfforddiant, ymgynghoriaeth wrth fesur, dysgu gweithredol a dysgu arlein a chymysg. Darparir y Gwasanaeth Cefnogi gan Gyngor Gweithrediad Gwirfoddol Cymru dan gytundeb i Lywodraeth Cymru.

Welsh Government Communities First Pages  |  Tudalennau Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru

Contact Us | Cysylltu â ni

The Communities First Support Service is co-ordinated by Russell Todd and can be contacted through Welsh or English via WCVA’s Communities First helpline on 0800 587 8898 or by emailing help@wcva.org.uk.

Mae Gwasanaeth Cymorth Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei gydlynu gan Russell Todd, a gellir cysylltu ag ef yn Gymraeg neu’n Saesneg drwy linell gymorth Cymunedau yn Gyntaf WCVA drwy ffonio 0800 587 8898 neu anfon ebost i help@wcva.org.uk.

After consultancy support in 2014, CF Cluster manager said:

‘It enabled the organisation to gain a bit of rigour. The management structure was quite unusual due to historic circumstances. Communities First was the largest grant fund the organisation had administered. Help was needed to grow systems. The organisation has had a clean audit which shows that systems have worked’

‘Fe alluogodd y mudiad i fagu ychydig o gadernid. Roedd y strwythur rheoli yn o anarferol oherwydd amgylchiadau hanesyddol. Cymunedau yn Gyntaf oedd y gronfa grant fwyaf i’r mudiad ei gweinyddu. Roedd angen cymorth i dyfu systemau. Mae’r mudiad wedi cael archwiliad glân sy’n dangos bod y systemau wedi gweithio’